Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Robimy mural na osiedlu Symfonia

Robimy mural na osiedlu Symfonia

Symfonia z czym się Wam kojarzy? Utwór muzyczny przeznaczony na orkiestrę, to jasne. A co jeszcze? Harmonijne zespolenie dźwięków, barw, zapachów? A może inne skojarzenia? 

 

Wszystkie, nawet te najbardziej abstrakcyjne, są poszukiwane i mogą być inspiracją do nowego muralu, który jesienią pojawi się przy ulicy Chodkiewicza 9. 

Przed nami kreatywna zabawa i pyszne upominki. Jesteście ciekawi? Chcecie wziąć udział?

 

Czas na szczegóły: Grupa Moderator zaprasza wszystkich chętnych i pełnoletnich do udziału w zabawie, której celem jest wyłonienie najlepszego, najbardziej kreatywnego pomysłu na nowy bydgoski mural. Mural wykonany zostanie przez znanego i cenionego artystę Juliana Nowickiego według projektu, do którego inspiracją będą Wasze, czyli uczestników wspólnej zabawy, pomysły.

 

Co trzeba zrobić? Przede wszystkim uruchomić wyobraźnię. 

Co można dostać ? Vouchery na  pyszny obiad lub kolację, co kto woli. Na koszt Grupy Moderator rzecz jasna, w restauracji Meluzyna. Brzmi dobrze? 

 

To teraz czas na szczegóły. Oto, krok po kroku, co trzeba zrobić.

- napisać  w komentarzu pod postem na FacebookuGrupy Moderator z dnia 20.06.2023 r. jaki masz pomysł na mural, który powinien zostać wykonany na tylnej ścianie kamienicy przy ul. Chodkiewicza 7 w Bydgoszczy, przy osiedlu Symfonia 

- zaprosić w komentarzu minimum 2 znajomych do akcji promocyjnej na Facebooku.

I jeszcze jeden ważny warunek: każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pomysłów, ale  może zostać wyróżniony i otrzymać upominek tylko raz. 

 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Grupa Moderator Biuro Sprzedaży sp z o o  z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000774601; NIP 9671425820, REGON 382705990, adres: ul. Focha 12, 85-070, Bydgoszcz.
 2. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja Organizatora i osiedla „Symfonia” przy ul. Chodkiewicza 9 w Bydgoszczy.
 3. Akcja Promocyjna jest prowadzona na stronie www.facebook.com/grupamoderator (zwanej dalej “Fanpage”) pod postem udostępnionym z dnia 20.06.2023 r. https://shorturl.at/ntH02
 4. Akcja Promocyjna prowadzona na stronie www.facebook.com/grupamoderator (zwanej dalej “Fanpage”) pod postem udostępnionym z dnia 20.06.2023 r. jest ważna do 2.07.2023 r.
 5. Akcja Promocyjna nie jest przygotowana, administrowana ani sponsorowana przez portal społecznościowy Facebook, a Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Akcji Promocyjnej. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. W Akcji Promocyjnej mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 7. Udział w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej.
 8. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny.
 9. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest:

1) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

2) wykonanie Zadania. Zadaniem, które należy wykonać, aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej jest wykonanie poniższych czynności:

1) napisanie w komentarzu pod postem z dnia 20.06.2023 r. swojego pomysłu na mural, który według Uczestnika powinien zostać wykonany na tylnej ścianie kamienicy przy ul. Chodkiewicza 7 w Bydgoszczy, przy osiedlu Symfonia oraz

2) zaproszenie w komentarzu minimum 2 znajomych do akcji promocyjnej.

 1. Pomysły można zgłaszać tylko indywidualnie.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pomysłów. Jednakże Uczestnik może zostać wyróżniony i otrzymać upominek tylko raz.
 3. W sytuacji, kiedy będą zgłoszone dwa takie same lub bardzo podobne pomysły (według uznania Organizatora) decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia/dodania komentarza.
 4. Wybranych 3 Uczestników, których pomysł szczególnie się wyróżnił w ocenie Organizatora, otrzyma po upominku w postaci vouchera o wartości 200,00 zł do wykorzystania w restauracji MELUZYNA RESTAURANT & WINE (ul. Gdańska 50, 85-006 Bydgoszcz).
 5. Wyróżnionym Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany vouchera na gotówkę.
 6. Informacja o wyróżnionych Uczestnikach i upominkach zostanie umieszczona na stronie Facebook na profilu Grupy Moderator  https://www.facebook.com/grupamoderator
 7. Organizator zachowuje sobie prawo skontaktowania się z niektórymi Uczestnikami w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 8. Wyróżnieni Uczestnicy mogą odebrać swój upominek wyłącznie w siedzibie Organizatora (ul. Focha 12, 85-070, Bydgoszcz), w godzinach pracy Organizatora poniedziałek - czwartek w godz. 8:15-16:15
 9. Brak kontaktu z Uczestnikiem lub nieodebranie upominku w terminie odbioru oznacza przepadek upominku i wyróżnienia.
 10. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o wyróżnionych Uczestnikach.
 11. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą pomysłu, oraz że pomysł nie narusza przepisów prawa, w tym dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych jak i osobistych osób trzecich, a pomysł nie zawiera elementów powszechnie uznanych za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub stanowiące wyraz dyskryminacji, itp.
 12. Wraz z wydaniem upominku Uczestnik udziela licencji na wykorzystywanie pomysłu do celów związanych z marketingiem Organizatora i osiedla Symfonia w Bydgoszczy i działaniami związanymi z zaprojektowaniem, wykonaniem i promowaniem muralu oraz na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich w stosunku do utworów zawartych w wyróżnionych pomysłach oraz udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, z którymi Organizator będzie zawierał umowy. Powyższe prawa są udzielane na czas nieokreślony, bez możliwości ich odwołania, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 13. Z chwilą przystąpienia przez każdego Uczestnika do Akcji Promocyjnej (tj. opublikowania na portalu Facebook zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu), Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pomysłu zawartego w zgłoszeniu w zakresie wykorzystania ich na stronie internetowej Organizatora oraz na mediach społecznościowych Organizatora (tj. publiczne udostępnianie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  miejscu i w czasie przez siebie wybranym).
 14. Dla umożliwienia przeprowadzenia Akcji Promocyjnej udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z udzieleniem przez niego zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu, na publikowanie przez portal Facebook informacji w profilu Uczestnika oraz na wysyłanie i otrzymywanie wiadomości przez portal Facebook.
 15. Zgłoszenia niekompletne, nieuzupełnione na wezwanie Organizatora lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej pomysłu niespełniającego postanowień Regulaminu oraz w przypadku:

1) zawarcia w zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego,

2) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne odpowiedzialności zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Facebook, ani za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany regulaminu;

b) unieważnienia Akcji Promocyjnej w przypadku, gdy nie pojawi się żadne zgłoszenie lub wszystkie zgłoszenia zostaną wykluczone lub nie będą spełniać celu marketingowego Organizatora.

Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tego tytułu.

 1. W sprawach szczegółowych związanych z Akcją, w tym w przypadku reklamacji, należy kontaktować się z Organizatorem (adres e-mail: sm@grupamoderator.pl; telefon kontaktowy: 668 894 783).
 2. O przebiegu i wynikach Akcji Promocyjnej oraz w kwestiach spornych w pełni decyduje Organizator.

 

HARMONOGRAM

do 2 lipca 2023 r.Przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem strony www.facebook.com/grupamoderator pod postem udostępnionym z dnia 20.06.2023 r.  https://shorturl.at/ntH02
do 11 lipca 2023 r.Wyłonienie najlepszych pomysłów.
11.07.2023 r.Informacja o Uczestnikach i upominkach zostanie umieszczona na profilu na Facebooku Grupy Moderator  www.facebook.com/grupamoderator w poście.

od 11 lipca 2023 r.

 do 19 lipca 2023 r.

Przekazanie upominków w siedzibie Organizatora.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wysłanie zgłoszenia i udział w Akcji Promocyjnej są jednoznacznie związaną z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

2. Organizator informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

5. Organizator jako administrator przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imię/nazwa Uczestnika.

6.  Dane osobowe będą przechowywane przez określony prawem okres uprawniający do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji Akcji promocyjnej.

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w zakresie możliwości udziału w Akcji promocyjnej.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, doradcy prawni, podatkowi, finansowi i księgowi firmy, którym powierzono przetwarzanie danych np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe i inne podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

26.05.2023

Nie ma żadnego uzasadniania, aby w tym czy przyszłym roku, mieszkania potaniały.

Czytaj dalej
16.05.2023

Co wybrać?

Czytaj dalej