Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською
Świąteczne balkony

Świąteczne balkony

Regulaminy dla mieszkańców osiedla Industria i Avia poniżej.

 

Regulamin dla mieszkańców osiedla Industria 

1.           Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Moderator Industria Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000952304; NIP 9671433914, REGON 385672416, adres: ul. Focha 12, 85-070, Bydgoszcz.

2.           Celem Akcji Promocyjnej jest promocja osiedla „Industria” przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy, powstającego w ramach działalności Organizatora.

3.           Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być jedynie osoby, które zgłoszą świąteczną aranżację swojego balkonu lub ogródka znajdującego się na terenie osiedla „Industria” w Bydgoszczy.

4.           Technika i sposób dekoracji balkonów / ogródków jest dowolna. Wystrój balkonu / ogródka powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi wewnętrznymi regulacjami zarządcy budynku w zakresie aranżacji.

5.           Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej aranżacji balkonu lub ogródka.

6.           Akcja Promocyjna jest skierowana wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych.

7.           Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej należy wysłać zgłoszenie e-mailem do dnia 19.12.2022 r. pod adres: sm@grupamoderator.pl. W treści zgłoszenia należy koniecznie podać:

1)           swoje imię i nazwisko,

2)           adres mailowy do kontaktu,

3)           adres mieszkania w „Industrii”, którego balkonu/ogródka dotyczy zgłoszenie,

4)           ewentualnie telefon kontaktowy dla ułatwienia kontaktu.

Do zgłoszenia Uczestnik dopisze klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Akcji promocyjnej.

8.           Zgłoszenia niekompletne, nieuzupełnione na wezwanie Organizatora lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.           Uczestnikami nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

10.        Zgłoszone balkony i ogródki będą na żywo oglądane przez przedstawicieli Organizatora w dniu 21 grudnia 2022 r. od godziny 16:00.

11.        Wybranych 10 Uczestników, których balkony lub ogródki w ocenie Organizatora szczególnie się wyróżniły otrzyma po upominku w postaci vouchera o wartości 200,00 zł - do wykorzystania w restauracji MELUZYNA RESTAURANT & WINE (ul. Gdańska 50, 85-006 Bydgoszcz).

12.        Informacja o Uczestnikach i upominkach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamoderator.pl. Dodatkowo informacja o upominkach może zostać przekazana telefonicznie lub drogą mailową.

13.        Biorąc udział w Akcji Promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do wykonanych przez Organizatora fotografii zgłoszonych balkonów i ogródków, według potrzeb Organizatora, wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania fotografii dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na decydowanie o rozpowszechnianiu fotografii samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.

14.        Organizator zastrzega sobie prawo do:

a)    zmiany regulaminu;

b)    wykorzystania zdjęć zgłoszonych balkonów i ogródków w materiałach umieszczonych na stronie internetowej www.grupamoderator.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

15.        W sprawach szczegółowych związanych z Akcją należy kontaktować się z Organizatorem (adres e-mail: sm@grupamoderator.pl; telefon kontaktowy: 668 894 783).

16.        O przebiegu i wynikach Akcji Promocyjnej w pełni decyduje Organizator.

HARMONOGRAM

do 19 grudnia 2022 r.Przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem e-maila.
21 grudnia 2022 r. od godz. 16:00Oglądanie przez Przedstawicieli Organizatora zgłoszonych balkonów i ogródków na terenie osiedla Industria w Bydgoszczy.
22.12.2022 r.Informacja o Uczestnikach i upominkach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamoderator.pl
od 2 stycznia 2023 r.przekazanie upominków w siedzibie Organizatora.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.       Wysłanie zgłoszenia i udział w Akcji Promocyjnej są jednoznacznie związaną z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

2.       Organizator informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.        Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.        Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

5.        Organizator jako administrator przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imię Uczestnika, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail, adres lokalu biorącego udział w Akcji Promocyjnej.

6.        Dane osobowe będą przechowywane przez określony prawem okres uprawniający do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji Akcji promocyjnej.

7.        Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

8.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w zakresie możliwości udziału w Akcji promocyjnej.

9.        Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

10.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.     Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, doradcy prawni, podatkowi, finansowi i księgowi, firmy doręczające przesyłki, banki, firmy, którym powierzono przetwarzanie danych np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe i inne podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Regulamin dla mieszkańców osiedla Avia

1.           Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Moderator Wczasowa Sp. z o.o. Sp. jawna z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000912503; NIP 9671425317, REGON 382537630, adres: ul. Focha 12, 85-070, Bydgoszcz.

2.           Celem Akcji Promocyjnej jest promocja osiedla „Avia” przy ul. Horodelskiej w Bydgoszczy, powstającego w ramach działalności Organizatora.

3.           Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być jedynie osoby, które zgłoszą świąteczną aranżację swojego balkonu lub ogródka znajdującego się na terenie osiedla „Avia” w Bydgoszczy.

4.           Technika i sposób dekoracji balkonów / ogródków jest dowolna. Wystrój balkonu / ogródka powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi wewnętrznymi regulacjami zarządcy budynku w zakresie aranżacji.

5.           Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej aranżacji balkonu lub ogródka.

6.           Akcja Promocyjna jest skierowana wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych.

7.           Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej należy wysłać zgłoszenie e-mailem do dnia 19.12.2022 r. pod adres: sm@grupamoderator.pl. W treści zgłoszenia należy koniecznie podać:

1)           swoje imię i nazwisko,

2)           adres mailowy do kontaktu,

3)           adres mieszkania w „Avii”, którego balkonu/ogródka dotyczy zgłoszenie,

4)           ewentualnie telefon kontaktowy dla ułatwienia kontaktu.

Do zgłoszenia Uczestnik dopisze klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Akcji promocyjnej.

8.           Zgłoszenia niekompletne, nieuzupełnione na wezwanie Organizatora lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.           Uczestnikami nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

10.        Zgłoszone balkony i ogródki będą na żywo oglądane przez przedstawicieli Organizatora w dniu 21 grudnia 2022 r. od godziny 16:00.

11.        Wybranych 10 Uczestników, których balkony lub ogródki w ocenie Organizatora szczególnie się wyróżniły, otrzyma po upominku w postaci vouchera o wartości 200,00 zł  - do wykorzystania w restauracji WARZELNIA PIWA BYDGOSZCZ (ul. Poznańska 8, 85-129 Bydgoszcz)

12.        Informacja o Uczestnikach i upominkach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamoderator.pl. Dodatkowo informacja o upominkach może zostać przekazana telefonicznie lub drogą mailową.

13.        Biorąc udział w Akcji Promocyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do wykonanych przez Organizatora fotografii zgłoszonych balkonów i ogródków, według potrzeb Organizatora, wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania fotografii dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na decydowanie o rozpowszechnianiu fotografii samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.

14.        Organizator zastrzega sobie prawo do:

a)    zmiany regulaminu;

b)    wykorzystania zdjęć zgłoszonych balkonów i ogródków w materiałach umieszczonych na stronie internetowej www.grupamoderator.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

15.        W sprawach szczegółowych związanych z Akcją należy kontaktować się z Organizatorem (adres e-mail: sm@grupamoderator.pl; telefon kontaktowy: 668 894 783).

16.        O przebiegu i wynikach Akcji Promocyjnej w pełni decyduje Organizator.

HARMONOGRAM

do 19 grudnia 2022 r.Przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem e-maila
21 grudnia 2022 r. od godz. 16:00Oglądanie przez Przedstawicieli Organizatora zgłoszonych balkonów i ogródków na terenie osiedla Avia w Bydgoszczy
22.12.2022 r.Informacja o Uczestnikach i upominkach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamoderator.pl
od 2 stycznia 2023 r.Przekazanie upominków w siedzibie Organizatora

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.       Wysłanie zgłoszenia i udział w Akcji Promocyjnej są jednoznacznie związaną z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

2.       Organizator informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.        Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4.        Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

5.        Organizator jako administrator przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imię Uczestnika, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail, adres lokalu biorącego udział w Akcji Promocyjnej.

6.        Dane osobowe będą przechowywane przez określony prawem okres uprawniający do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji Akcji promocyjnej.

7.        Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

8.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w zakresie możliwości udziału w Akcji promocyjnej.

9.        Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

10.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.     Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, doradcy prawni, podatkowi, finansowi i księgowi, firmy doręczające przesyłki, banki, firmy, którym powierzono przetwarzanie danych np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe i inne podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.