Oferta Ukraina: Ми говоримо українською і російською

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

GRUPA MODERATOR BIURO SPRZEDAŻY SP. Z O.O.

INFORMACJE WSTĘPNE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo  osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

 

Dane Administratora Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grupa Moderator  Biuro Sprzedaży Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Focha 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774601  i posługująca się numerem NIP 9671425820 zwana dalej „Administratorem”.

 

 

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

1)        nawiązania kontaktu i ustalenia zasad współpracy oraz warunków zawarcia umowy oraz realizacji postanowień i wykonania zawartej umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu - na podstawie art. 6 ust 1. pkt b RODO,

2)        wypełnienia naszych obowiązków prawnych, w tym do spełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, podatkowymi i dotyczącymi składek – na podstawie art. 6 ust 1. pkt c RODO

3)        realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust 1. pkt f RODO,

4)        działań marketingowych - w przypadku wyrażenia przez Państwa takiej zgody – na podstawie art. 6 ust 1. pkt a RODO.

W celu zapytania o ofertę lub w celu umówienia się na spotkanie przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji.

W celu przygotowania i realizacji umowy (w tym także aktu notarialnego) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, REGON, adres i firma przedsiębiorcy.

W celach marketingowych i usługi newsletter (biuletynu informacji) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

W celu prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu.

 

Cookies:

 1. Spółka na stronie www wykorzystuje pliki cookies dzięki którym: dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb m.in. wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści; tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.
 2. Tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

 

Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłać wiadomość na adres email: sekretariat@grupamoderator.pl
 • bądź tradycyjnie na adres Spółki.

 

Konieczność podania danych osobowych:

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu skorzystania z usługi lub aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty Przetwarzające dane).

 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena lokalu w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

 

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym usługi marketingowe, ubezpieczeniowe, rozliczeniowo- rachunkowe, prawne i podatkowe, notarialne, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne i dotyczące obsługi systemów informatycznych i strony internetowej.
 2. W ramach zapytania o konkretną inwestycję, przekażemy dane deweloperowi odpowiedzialnemu za tą inwestycję, celem obsługi tego zapytania. Deweloper ten staje się wówczas niezależnym od nas administratorem Państwa danych.
 3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach części z usług i technologii, z których korzystamy (a które są świadczone przez podmioty posiadające siedzibę poza EOG) przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom gwarantującym, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Według szczegółowych okresów, dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

d) w odniesieniu do dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przewidzianego zgodnie z przepisami prawa właściwych dla danego roszczenia i podmiotu go dochodzącego okresowi przedawnienia roszczenia.

 

Uprawnienia podmiotów danych:

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych i newslettera (biuletynu informacji). W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres email: sekretariat@grupamoderator.pl.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Postanowienia końcowe:

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną poprzez umieszczenie Polityki na stronie internetowej administratora.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

GRUPA MODERATOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.

INFORMACJE WSTĘPNE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo  osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

 

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grupa Moderator Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Focha 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783077 i posługująca się numerem NIP 9671427090 zwana dalej „Administratorem”.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

1)        nawiązania kontaktu i ustalenia zasad współpracy oraz warunków zawarcia umowy oraz realizacji postanowień i wykonania zawartej umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu - na podstawie art. 6 ust 1. pkt b RODO,

2)        wypełnienia naszych obowiązków prawnych, w tym do spełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, podatkowymi i dotyczącymi składek – na podstawie art. 6 ust 1. pkt c RODO

3)        realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust 1. pkt f RODO,

4)        działań marketingowych - w przypadku wyrażenia przez Państwa takiej zgody – na podstawie art. 6 ust 1. pkt a RODO.

W celu zapytania o ofertę lub w celu umówienia się na spotkanie przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji.

W celu przygotowania i realizacji umowy (w tym także aktu notarialnego) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, REGON, adres i firma przedsiębiorcy.

W celach marketingowych i usługi newsletter (biuletynu informacji) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

W celu prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu.

 

Cookies:

 1. Spółka na stronie www wykorzystuje pliki cookies dzięki którym: dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb m.in. wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści; tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.
 2. Tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

 

Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłać wiadomość na adres email: sekretariat@grupamoderator.pl
 • bądź tradycyjnie na adres Spółki.

 

Konieczność podania danych osobowych:

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu skorzystania z usługi lub aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty Przetwarzające dane).

 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena lokalu w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

 

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym usługi marketingowe, ubezpieczeniowe, rozliczeniowo- rachunkowe, prawne i podatkowe, notarialne, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne i dotyczące obsługi systemów informatycznych i strony internetowej.
 2. W ramach zapytania o konkretną inwestycję, przekażemy dane deweloperowi odpowiedzialnemu za tą inwestycję, celem obsługi tego zapytania. Deweloper ten staje się wówczas niezależnym od nas administratorem Państwa danych.
 3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach części z usług i technologii, z których korzystamy (a które są świadczone przez podmioty posiadające siedzibę poza EOG) przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom gwarantującym, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Według szczegółowych okresów, dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

d) w odniesieniu do dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przewidzianego zgodnie z przepisami prawa właściwych dla danego roszczenia i podmiotu go dochodzącego okresowi przedawnienia roszczenia.

 

Uprawnienia podmiotów danych:

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych i newslettera (biuletynu informacji). W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres email: sekretariat@grupamoderator.pl.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Postanowienia końcowe:

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną poprzez umieszczenie Polityki na stronie internetowej administratora.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

MODERATOR INDUSTRIA SP. Z O.O.

INFORMACJE WSTĘPNE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” - w trosce o komfort i bezpieczeństwo  osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

 

Dane Administratora Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Moderator Industria Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Focha 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952304 i posługująca się numerem NIP: 9671433914 zwana dalej „Administratorem”.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

1)        nawiązania kontaktu i ustalenia zasad współpracy oraz warunków zawarcia umowy oraz realizacji postanowień i wykonania zawartej umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu - na podstawie art. 6 ust 1. pkt b RODO,

2)        wypełnienia naszych obowiązków prawnych, w tym do spełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, podatkowymi i dotyczącymi składek – na podstawie art. 6 ust 1. pkt c RODO

3)        realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust 1. pkt f RODO,

4)        działań marketingowych - w przypadku wyrażenia przez Państwa takiej zgody – na podstawie art. 6 ust 1. pkt a RODO.

W celu zapytania o ofertę lub w celu umówienia się na spotkanie przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji.

W celu przygotowania i realizacji umowy (w tym także aktu notarialnego) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, REGON, adres i firma przedsiębiorcy.

W celach marketingowych i usługi newsletter (biuletynu informacji) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

W celu prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu.

 

Cookies:

Spółka na stronie www wykorzystuje pliki cookies dzięki którym: dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb m.in. wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści; tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.

Tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

 

Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

wysłać wiadomość na adres email: sekretariat@grupamoderator.pl

bądź tradycyjnie na adres Spółki.

 

Konieczność podania danych osobowych:

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu skorzystania z usługi lub aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty Przetwarzające dane).

 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena lokalu w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym usługi marketingowe, ubezpieczeniowe, rozliczeniowo- rachunkowe, prawne i podatkowe, notarialne, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne i dotyczące obsługi systemów informatycznych i strony internetowej.

W ramach zapytania o konkretną inwestycję, przekażemy dane deweloperowi odpowiedzialnemu za tą inwestycję, celem obsługi tego zapytania. Deweloper ten staje się wówczas niezależnym od nas administratorem Państwa danych.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach części z usług i technologii, z których korzystamy (a które są świadczone przez podmioty posiadające siedzibę poza EOG) przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom gwarantującym, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Według szczegółowych okresów, dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

d) w odniesieniu do dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przewidzianego zgodnie z przepisami prawa właściwych dla danego roszczenia i podmiotu go dochodzącego okresowi przedawnienia roszczenia.

 

Uprawnienia podmiotów danych:

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych i newslettera (biuletynu informacji). W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres email: sekretariat@grupamoderator.pl.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Postanowienia końcowe:

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną poprzez umieszczenie Polityki na stronie internetowej administratora.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.